CMENTARZ

Regulamin wewnętrzny Cmentarza parafialnego w Łochowie
Bardzo prosimy opiekunów miejsc grobowych nabytych do roku 2002 o ponowienie dysponentury grobu bądź ustanowienie nowego dysponenta grobu. Wszystkie groby, które nie będą miały dysponenta sukcesywnie będą likwidowane.

1. Cmentarz w Łochowie jest cmentarzem katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959r. (Dz. U nr 47 poz. 289 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy konkordatowej z dn. 28.07.1998r. (Dz. U nr 51 poz. 318) i ustaloną praktyką cmentarną w zakresie uprawnień do chowania i grobów. Cmentarzem w Łochowie zarządza proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie z doradczym głosem Rady Parafialnej. Ewentualne odwołania od decyzji zarządu cmentarza należy składać do ks. Proboszcza a w następnej kolejności do Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

2. Zgodnie z ustaloną praktyką użytkownicy grobów mają uprawnienia do użytkowania wieczystego na okres 99 lat oraz na okresy krótsze. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat po pogrzebie. Wszystkie inwestycje na grobach jak stawianie nagrobków, pomników wymaga uzyskania zgody Zarządu Cmentarza celem ochrony cmentarza przed stawianiem pomników oraz tablic o treści nieodpowiedniej lub obraźliwej. Przed jakąkolwiek działalnością na grobie należy miesiąc przed planowaną inwestycją zgłosić na piśmie prośbę o wykonywanie prac, projekt wykonywanych prac oraz firmę, która będzie to czynić. Na takie pismo parafia odpowiada zawsze pismem wyrażając zgodę bądź jej nie wyrażając.

3. Prawo do grobu i pochowania przysługuje krewnym w linii prostej osoby uprawnionej i jego małżonkowi a w razie braku tych osób krewnym bocznym do IV stopnia. Zabrania się odstępowania praw do grobu odpłatnie na rzecz osób obcych z uwagi na charakter grobów i cmentarzy jako miejsc sakralnych. Uprawniony do grobu może wydziedziczyć swego następcę prawnego przez oświadczenie złożone osobiście przed uprawnionym urzędnikiem Zarządu Cmentarza sporządzone w formie protokołu ze wskazaniem podstaw wydziedziczenia. Bez zgody Zarządu Cmentarza nie można przekazywać praw do grobu lub pochowania osobom nie należącym do rodziny uprawnionego. Jeśli prawo do grobu przysługuje więcej niż jednej osobie, oświadczenie o wydziedziczeniu winni złożyć wszyscy uprawnieni z wyjątkiem wydziedziczanego. Przyjmuje się, że prawo do grobu mają osoby będące następcami prawnymi pierwszego pochowanego w danym grobie, albo osoby, na które grób został zapisany.

4. Uprawnieni do grobu obowiązani są uiszczać w terminie ustalone w umowie lub dodatkowych postanowieniach Zarządu Cmentarza opłaty. Opłaty tzw. pokładne uzależnione są od ciężarów finansowych ponoszonych przez Zarząd Cmentarza na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu.
Pogrzeby odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty włącznie w dni powszednie w godz. Od 9.00 do 14.30.
Dokumenty za opłaty należy przechowywać łącznie z zaświadczeniami o prawie do grobu celem wylegitymowania się w razie potrzeby.
Zarząd Cmentarza (parafia) zgodnie z prawem nie ubezpiecza grobów i nie odpowiada za zniszczenie grobu, uszkodzenie tablic, pomników oraz kradzież wazonów i kwiatów. W razie zauważenia osoby, która dopuszcza się niszczenia grobu, niszczenia tablic lub pomników oraz kradzieży kwiatów, wazonów itp. należy niezwłocznie powiadomić ks. Proboszcza lub spotkanego pracownika. Osoby odwiedzające cmentarza obowiązane są do zachowania powagi i ciszy z uwagi na miejsce wiecznego spoczynku, dbać o czystość i porządek, składając zeschłe kwiaty, wieńce, opakowania itp. w miejscach do tego celu wyznaczonych.
Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do 20.00 a w porze jesienno-zimowej do godziny 17.00.

5. Zarząd Cmentarza w Łochowie (parafia) zgodnie z prawem może:
• upomnieć użytkowników nie dbających o groby, zakłócających porządek lub spokój cmentarza;
• po wygaśnięciu prawa go grobu nie podpisać przedłużenia starej lub spisać nowej umowy, jeżeli użytkownicy grobu są źródłem częstych lub zbyt uciążliwych kłopotów;
• po wygaśnięciu prawa do grobu zlikwidować grób z zachowaniem warunków określonych prawem:

Zarząd Cmentarza zapewnia, iż szczątki zmarłego nie będą naruszone przez 20 lat od daty ich pochowania.
Obiekt jest monitorowany.

Zarząd Cmentarza: Wtorek – Piątek w godz. 16.00-17.30. tel. 515 230 470

Grabarz: P. Damian – 513 080 565 , P. Darek – 505 496 126